Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GutMed Kft.

I.     BEVEZETÉS

II.    LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK, FOGALMAK, ALAPELVEK

II.1      JOGSZABÁLYOK

II.2      FOGALMAK

II.3      ADATKEZELÉS ALAPELVEI

III.  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE,  KEZELT ADATOK KÖRE

III.1     EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

III.1.1. A telemedicina fogalma:

III.1.2. A járóbeteg-szakellátás:

III.1.3. A kezelt adatok köre, forrása, az adatkezelés célja és jogalapja:

III.1.4. Az adatok tárolásának helye, időtartama:

III.1.5. Kik ismerhetik meg az érintett adatait?

III.1.5.1. ÉRINTETT:

III.1.5.2. ADATFELDOLGOZÓK:

III.1.5.3. Adattovábbítás a BiomTeam-től FÜGGETLEN HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE:

III.1.5.4. Adattovábbítás az ÉRINTETT KÉRÉSÉRE, ÁLTALA MEGNEVEZETT HARMADIK FÉLNEK:

IV.   PANASZOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

IV.1     A KEZELT ADATOK KÖRE, FORRÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA:

IV.2     AMENNYIBEN BETEGÜNK PANASSZAL ÉL, AZ ADATKEZELÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK:

V.    ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

V.1      ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

V.2      BELSŐ SZABÁLYOZÁS

V.3      MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE:

V.4      FELELŐS INTÉZMÉNYVEZETÉS

VI.   AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

VI.1    AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

VI.1.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtása:

VI.1.2. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

VI.1.2.1.  TÁJÉKOZTATÁSÁT a személyes adatai kezeléséről:

VI.1.2.2.  HOZZÁFÉRÉST a rá vonatkozó személyes adatokhoz:

VI.1.2.3.  az ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁT az alábbiak szerint:

VI.1.2.4.  Az érintett TILTAKOZHAT személyes adatának kezelése ellen:

VI.1.2.5.  Az érintett kérheti a róla kezelt adatok TÖRLÉSÉT:

VI.2    AZ ÉRINTETTEK JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:

VI.2.1. PANASZ ELŐTERJESZTÉSE:

VI.2.2. HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:

VI.2.3. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:

I.            BEVEZETÉS

Kedves Betegünk, Tisztelt Látogatónk!

Engedje meg, hogy először is köszönetünket fejezzük ki, hogy a BiomTeamet kereste fel egészségügyi problémájával.

A BiomTeam alapítói több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a neurológiai és a gasztroenterológiai panaszok gyógykezelése, valamint ezen szakterületeket érintő kutatás-fejlesztések terén, és céljuk, hogy a Klinika mind a magánegészségügyi szolgáltatások, mind az alkalmazott kutatás és a továbbképzés terén a téma közép-kelet-európai régiós központjává váljon.

Egészségügyi szolgáltatásainkat részben – alkalmazkodva a kor követelményeihez – az elmúlt időszakban széles körben megismert “telemedicina” keretében nyújtjuk a hozzánk forduló pácienseknek.

Munkánk során számos olyan, a betegeink személyének azonosítására és egészségi állapotuk megállapítására alkalmas adattal kerülünk kapcsolatba, mely adatok kezelésére speciális jogszabályi előírások vonatkoznak. 

A legfontosabb – fenti tárgykörbe tartozó – rendelkezéseket a jelen tájékoztatóban részletesen ismertetni fogjuk.

A magyar szabályozásból külön kiemelést érdemel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, melynek értelmében a tv. hatálya – többek között – kiterjed:

–    minden egészségügyi ellátást nyújtó szervezetre és természetes személyre, valamint mindazokra, akik egészségügyi és személyazonosító adatot kezelnek, továbbá

–    minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyrefüggetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges, valamint

–    a törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra.

A jelen tájékoztató /a továbbiakban: „Tájékoztató”/ célja, hogy a telemedicina szolgáltatást, illetve a járóbeteg-szakellátást igénybe vevő pácienseink – mint a személyes adataik alapján azonosított vagy azonosítható személyek /jelen Tájékoztatóban a továbbiakban együtt: „érintettek”/ – teljeskörű tájékoztatást kapjanak a BiomTeam által megismert személyes adataik általunk végzett kezeléséről, így különösen, de nem kizárólagosan:

●   az adatkezelés tényéről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

●   az adatkezelés időtartamáról,

●   az adatok kezelésébe, illetve feldolgozásába esetlegesen bevont személyekről,

●   az Érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogokról és jogérvényesítési lehetőségeikről.

A jelen Tájékoztatóban a GutMed Kft. a továbbiakban, mint „Adatkezelő” vagy „GutMed” kerül említésre.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név:

GutMed Kft.

Székhely: 1022 Budapest, Ribáry utca 5.

E-mail cím: info@biomteam.com

Honlap címe: www.gutmed.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: kata.csereklyei@biomteam.com

II.         LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK, FOGALMAK, ALAPELVEK

II.1         JOGSZABÁLYOK

1.     Magyarország Alaptörvénye

rendelkezik arról, hogy mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez.

2.     az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet („GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről, mely kimondja, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.

3.     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)mely előírja: személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.     az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) előírja, hogy:

●      az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét;

●      a beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, mely magába foglalja a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkról történő tájékoztatást is.

5.     az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.), mely meghatározza az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait. 

6.     az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, mely meghatározza az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben támasztott alapvető technikai feltételeket, s amely rendelkezések szorosan kapcsolódnak adatkezelési előírásokhoz is.

II.2      FOGALMAK

1.     érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Infotv.);

minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, függetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges (Eüak.);

2.     személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv.);

3.     személyazonosító adat: olyan, az egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi dokumentáció részeként kezel (Eüak.);

4.     egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról (GDPR);

5.     egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától (Eüak.);

6.     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Infotv.);

7.     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR);

8.     az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR);

II.3      ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az adatkezelésnek megfelelő, közérthető, részletes, teljes, könnyen hozzáférhető és előzetes tájékoztatáson kell alapulnia, és meg kell felelnie az adatkezeléssel szemben támasztott alábbi alapelveknek:

1.     Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: 

●    személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból kezelhető, s az adatkezelésnek – minden szakaszában – meg kell felelnie az adatkezelés céljának;

●    az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek, és törvényesnek kell lennie;

●    az adatkezelést az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.     Célhoz kötöttség: 

személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, s tilos ezen adatokat az ilyen jogszerűcéllal össze nem egyeztethető módon kezelni.

3.     Adattakarékosság: 

csak olyan személyes kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlen, és amely a cél elérésére alkalmas. Az adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

4.     Pontosság: 

a kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; 

az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul helyesbíteni vagy törölni kell.

5.   Korlátozott tárolhatóság: 

az adatkezelőnek gondoskodnia kell arról is, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, s ha már nem indokolt a személyes adatok kezelése, azt haladéktalanul meg kell szüntetni.

(A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.)

6.   Integritás és bizalmas jelleg:

az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

7.     Elszámolhatóság: 

az 1-6. pontokban felsorolt alapelveknek való megfelelést az adatkezelőnek dokumentumokkal alátámasztva kell tudnia igazolni.

III.     SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, 
KEZELT ADATOK KÖRE

III.1  EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

TELEMEDICINA ÉS JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS

III.1.1. A telemedicina fogalma:

A hagyományos személyes találkozáson alapuló tevékenységek – így az orvos vagy egészségügyi szakdolgozó és a beteg közötti konzultáció, illetve az orvos és orvos közötti konzílium – mellett az adott szakterület szakorvosa, egészségügyi szakdolgozója kompetenciájában egészségügyi adatok infokommunikációs eszköz útján történő továbbítása révén, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, személyes jelenlét nélkül is, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszik

a) diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,

b) tanácsadást, konzultációt végezhet,

c) betegirányítást láthat el,

d) beutalót adhat,

e) gondozást láthat el,

f) terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet,

g) gyógyszert írhat fel,

h) elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott tevékenység végzéséhez e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

III.1.2. A járóbeteg-szakellátás:

A BiomTeam a neurológiai és gasztroenterológiai szakrendelőjében fogadja a betegeket, lehetőség szerint előzetes bejelentkezés alapján.

A rendelőben egészségügyi szakdolgozók, a betegek gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személyek és operatív munkatársak segítik az orvosok munkáját, s a legkorszerűbb technikai feltételek biztosítottak a vizsgálatokhoz és a gyógykezelésekhez.

A szakrendelés – a telemedicinától eltérően – a III.1.1. a) – h) pontokban felsorolt tevékenységeken túlmenően, lehetőséget ad a beteg műszeres vizsgálatára, a részletesebb és hatékonyabb egészségügyi szolgáltatásra.

III.1.3. A kezelt adatok köre, forrása, az adatkezelés célja és jogalapja:

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához elkerülhetetlen, hogy a szolgáltató személyes adatokat – így különösen: személyazonosító adatokat és egészségügyi adatokat – kezeljen a hozzá forduló páciensekről.

Munkánk során arra törekszünk, hogy csak az indokolt és legszükségesebb adatokat kérjük be az érintettektől, a pontos diagnózis felállításához és a szakszerű gyógykezeléshez azonban elengedhetetlen, hogy az eljáró szakember – az általa indokoltnak tartott körben és mértékben – részletesen egyeztessen a beteggel annak általános egészségi állapotáról, a kórelőzményekről, szükség esetén a páciens életmódjáról, életkörülményeiről.


A személyes adatokat tehát, elsődlegesen az érintett adja meg a BiomTeam részére.

Az egészségügyi adat különleges személyes adatnak minősül, melyet a jogszabály fokozott védelemben részesít, és kezelését is szigorú feltételekhez köti.

Megengedett az egészségügyi adatok kezelése – többek között – ha az:

– megelőző jellegű egészségügyi célokból,

– orvosi diagnózis felállítása érdekében,

– egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása érdekében

szükséges.


A fenti esetekben is azonban, csak akkor lehet az egészségügyi adatokat kezelni, ha az adatokkal kapcsolatos szakmai titoktartási kötelezettség biztosított, azaz: ha adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.


Munkatársaink, a közreműködő orvosok, és az egészségügyi szolgáltatásaink során igénybe vett egyéb közreműködők /adatfeldolgozók/ megfelelnek a fenti feltételeknek.

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés részét képezi.

Ki jogosult meghatározni, hogy mely adatokra van szüksége az egészségügyi szolgáltatónak?

A vonatkozó jogszabály (Eüak.) előírásai szerint: 

●      a kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges az eredményes gyógykezeléshez.

Köteles a beteg megadni személyes adatait az egészségügyi szolgáltatónak?

A vonatkozó jogszabály (Eüak.) előírásai szerint: 

●      az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és jogszabályban meghatározott esetek (pld. fertőző betegség) kivételével – önkéntes.

●      abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.

●      Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

A gyógykezeléshez három forrásból gyűjtünk személyazonosító- és egészségügyi adatokat az érintettről:


(i)    annak érdekében, hogy igénybe vehesse egészségügyi szolgáltatásunkat, azt kérjük pácienseinktől, hogy adják meg alapvetőszemélyes adataikat (név, lakcím, és kapcsolattartási adatok /e-mail cím, telefonszám/) részben az időpontfoglaláshoz, részben szolgáltatásunkról kiállított számla elkészítéséhez, és az első vizsgálat előkészítéséhez töltsék ki az egészségi állapotukra vonatkozó Kérdőívünket. Amennyiben a páciens úgy dönt, hogy kitölti a Kérdőívet /melyhez korábbi vizsgálatokról készült orvosi jelentést és leleteket is csatolhat/ és megküldi részünkre, egészségügyi adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezeljük és használjuk fel a gyógykezeléshez. Az egészségügyi adatok megadása ez esetben – a fent írtaknak megfelelően – a páciens önkéntes hozzájárulásán alapul;


(ii)   amennyiben a pácienst más egészségügyi szolgáltató (pld. beutaló orvos, egészségügyi intézmény) irányítja hozzánk és azt szükségesnek ítéljük, konzultációt folytatunk a páciens egészségi állapotáról, kezeléséről a beutaló orvossal, illetve egészségügyi intézménnyel;


(iii) ha a BiomTeam által nyújtott egészségügyi szolgáltatást egészségügyi biztosító (magán vagy állami) fizeti, a biztosítótól adatokat kell gyűjtenünk a páciens egészségügyi biztosításával kapcsolatosan, a szolgáltatásunk nyújtása érdekében.  


Fentieken túl, amikor a BiomTeam egészségügyi szolgáltatást nyújt a pácienseinek, a gyógykezelés során egészségügyi adatokat hoz létre és kezel az érintettel kapcsolatosan, mely adatokat az érintett jogosult megismerni, s amelyeket a BiomTeam a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult és köteles kezelni.   

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyazonosításhoz szükséges adatok, valamint telemedicina esetében, továbbá a járóbeteg-szakellátásra történő regisztráció (időpontfoglalás) visszaigazolása érdekében az online kapcsolathoz szükséges érintetti adatok nélkül a BiomTeam nem tudja nyújtani az egészségügyi szolgáltatást (nem biztosítható a regisztráció, a számla kiállítása és megküldése, a szakorvossal az online konzultáció, illetve a vizsgálat megtartása).

TAJ szám nélkül nem biztosítható az ambuláns lap, recept, és egyéb egészségügyi dokumentáció elkészítése, EESZT-be történőfeltöltése.

Az érintett kórelőzményi adatai (egészségügyi dokumentációja /ha ilyen rendelkezésre áll/) hiányában nem biztosítható a közreműködő szakorvos felkészülése az első vizsgálatra (telemedicina esetében az első online konzultációra).

A kezelt adatok köre az érintettre vonatkozóan:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Családi és utónév

–   az érintett személyének azonosítása,

–   az egészségügyi szolgáltatáshoz regisztrációja,

–   az egészségügyi dokumentáció névre szóló kiállítása.

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges


(egészségügyi szolgálatás nyújtása során kötelező ezen adatok kezelése)

Születési idő (év, hónap, nap)

TAJ szám

–  ambuláns lap készítése,

–  recept, beutaló szakorvos általi kiállítása,

–  egészségügyi dokumentáció EESZT-be feltöltése a szakorvos által.

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges


(egészségügyi szolgálatás nyújtása során kötelező ezen adatok kezelése)

az érintett neme

–  EESZT útján rendelt vény kiállítása 

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

E-mail címe:

–  időpontfoglalás visszaigazolása,

–  számla küldése,

–  kapcsolattartás az érintettel a BiomTeam és a szakorvos részéről,

–  iratküldés az érintett részére elektronikus levél útján, titkosított formátumban,

–  az érintett tájékoztatása az egészség-ügyi panaszával és a lehetséges gyógykezeléssel, tudományos kutatá-sokkal kapcsolatos új ismeretekről

az érintett hozzájárulása

Telefonszáma:

–  kapcsolattartás az érintettel a BiomTeam és a szakorvos részéről.

–  az érintett tájékoztatása az egészség-ügyi panaszával és a lehetséges gyógykezeléssel, tudományos kutatá-sokkal kapcsolatos új ismeretekről

az érintett hozzájárulása

Lakcíme:

–  ambuláns lap / recept / beutaló készítése és a szakorvos által EESZT-be történő feltöltése,

–  számla kiállítása.

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

(egészségügyi szolgálatás nyújtása során kötelező ezen adat kezelése;

az érintett nevére szóló számla kiállítása során jogi kötelezettség ezen adat kezelése)

Egészségügyi adatok:

–   az érintett egészségi állapotának szakszerű felmérése (helyes diagnózis felállítása),

–   az érintett egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

–   eredményes gyógykezelés elősegítése, 

–   az érintett egészségi állapotának nyomon-követése.

–   a BiomTeam hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényes-ségi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése.

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

(egészségügyi szolgálatás nyújtása során kötelező ezen adatok kezelése)

A fentiekben meghatározott céloktól eltérő célra az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője – megfelelőtájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett – hozzájárulásával lehet az egészségügyi adatokat kezelni.

III.1.4. Az adatok tárolásának helye, időtartama:

–     A BiomTeam a hatályos jogszabályi előírásoknak és az adattakarékosság elvének megfelelően, az adatkezelési célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat, az alábbiaknak megfelelően. Az adatok tárolásának helye: 

–     a regisztrációhoz szükséges adatokat és az egészségügyi adatokat digitálisan a Társaság által bérelt felhős egészségügyi rendszerben (Kardisoft / Dokirex) és az ItSmart Kft – a belső informatikáért felelős külsős vállalkozás – által biztosított virtuális szerveren tároljuk,

–     az érintettekkel folytatott elektronikus levelezés anyaga a Google Workspace nevű felhős rendszerben kerül tárolásra,

–     az egészségügyi dokumentáció kinyomtatott anyagát a Társaság 1022 Budapest, Ribáry utca 5. sz. alatti székhelyén tároljuk.

Személyes adatok kategóriái:

Adatkezelés időtartama:

Egészségügyi dokumentáció

Személyazonosító adatok (családi és utónév, születési idő, lakcím)

TAJ szám

a BiomTeam a személyazonosító és az egészségügyi adatokat is magába foglaló egészségügyi dokumen-tációt (az alábbiakban hivatkozott kivételekkel), azegészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak) rendelkezéseinek megfelelően, az adatfelvételtől számított 30 évigköteles megőrizni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel 

a felvétel készítésétől számított 10 évig kell megőrizni 

(a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni).

Zárójelentés


a zárójelentést 50 évig kell megőrizni.

Telefonszám, e-mail cím


a kapcsolattartáshoz szükséges ezen adatokat a BiomTeam:

 – telemedicina szolgáltatás esetében annak befejezését követő 180 napig kezeli, 

–  járóbeteg-ellátás esetében a kezelés befejezését követő 180 napig kezeli.


Fenti határidőket követően az érintett hozzájárulása esetén tárolhatók tovább ezen adatok (az érintett külön hozzájárulásában meghatározott adatkezelési cél érdekében), a hozzájárulás visszavonásáig.

Számlázási adatok (név, lakcím)


az egészségügyi szolgáltatásról kiállított számlán szereplő (számlázási) adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja.

III.1.5. Kik ismerhetik meg az érintett adatait?

A gyógykezelés során a BiomTeam tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat orvosi titoknak minősül.  

A BiomTeam, mint adatkezelő, továbbá az általa megbízott adatfeldolgozók – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – kötelesek az orvosi titkot megtartani.

A BiomTeam az esetben mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha:

a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához az érintett (illetve törvényes képviselője) írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására törvény előírása szerint köteles.


Az adattovábbítás általános szabályai:


A BiomTeam, mint adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy jogszabályi adat-továbbítási kötelezettség esetén, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően jogosult az érintett személyes adatait harmadik fél részére továbbítani.

Adattovábbítás főbb esetkörei:

●    jogszabályok által meghatározott körben, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatok – a szolgáltatást nyújtó szakorvos által – feltöltésre kerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe(EESZT).

●    az érintett részére nyújtott egészségügyi szolgáltatással, illetve a betegjogok érvényesítésével összefüggő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontoskivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az érintettet tájékoztatni kell.

●    a fentiek szerinti adattovábbítás esetén sem lehet – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben rögzített esetek kivételével – az érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő, korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.

●    az 1997. évi XLVII. törvény 13. §-a szerinti esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot (pld: fertőző betegség miatt, jogszabály szerinti szűrő- és alkalmassági vizsgálat elvégzéshez, heveny mérgezés esetén, jogszabály szerinti foglalkozási eredetű betegség esetén, magzat, kiskorú gyermek gyógykezelése érdekében, bűnmegelőzési, bűnüldözési célból, továbbá ha jogszabály szerinti eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte, nemzetbiztonsági célú ellenőrzés esetén).  

●    az 1997. évi XLVII. törvény 23-25. §-ai szerinti esetekben – az ott felsorolt szervek (pld. bűnüldözési- vagy igazságszolgáltatási szervek) adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére – a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat át kell adni a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervnek. 

●      sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható.

A személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és területi korlát nélkül továbbítható.


Egészségügyi szolgáltatásunk nyújtása során, alábbiakkal oszthatjuk meg az érintett személyes adatait:

III.1.5.1. ÉRINTETT:

Az érintett életében jogosult az 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek megfelelően megismerni a rá vonatkozóan kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokat. 


Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga a betegjogok közé tartozik.

Az érintettnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, viszont az adatokkal az érintett rendelkezik!

Az érintett halálát követően az érintett házastársa, egyenes-ágbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásbeli kérelme alapján – az 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek megfelelően jogosult megismerni az érintettre vonatkozóan kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokat. 


Tudományos kutatás céljából a BiomTeam vezetőjének engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. 

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

A tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.

III.1.5.2. ADATFELDOLGOZÓK:

A BiomTeam az egészségügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódóan (telemedicinához és járóbeteg-szakellátáshoz egyaránt) adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, akik (a BiomTeam alkalmazottain túlmenően), a vonatkozó szerződésükben nyújtott szolgáltatáshoz szükséges és indokolt mértékben ismerhetik meg az érintett adatait, illetve kötelező-, vagy az egészségügyi szolgáltatás teljesítésével összefüggő okokból sor kerülhet adatok továbbítására.

A BiomTeam adatfeldolgozási szerződést köt az adatfeldolgozókkal, melyben titoktartási kötelezettséget ír elő az adatfeldolgozók számára, az érintett adatai tekintetében.

Az adatfeldolgozók mindenkori listája a Tájékoztató 1. sz. Mellékletét képezi.


III.1.5.3. Adattovábbítás a BiomTeam-től FÜGGETLEN HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE:


Az érintett személyes adatait az alábbi esetekben közöljük harmadik (azaz tőlünk független) személlyel:


(i)    ha jogszabály előírja,

(ii)   amennyiben azt olyan szerződés írja elő, amelynek az érintett aláíró fele (pld. az érintett egészségbiztosítási szerződés esetén),

(iii)  ha az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges (pld. életveszélyes állapot esetén), más egészségügyi szolgáltatóval is megoszthatunk az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatokat.

III.1.5.4. Adattovábbítás az ÉRINTETT KÉRÉSÉRE, ÁLTALA MEGNEVEZETT HARMADIK FÉLNEK:


Az érintett kérheti, hogy egészségügyi adatait továbbítsuk harmadik fél részére.

Az ilyen harmadik fél által folytatott adatkezelési tevékenység kívül esik a BiomTeam irányítási- és felelősségi körén, ezért javasoljuk, hogy az érintett előzetesen tájékozódjon, miként fogja kezelni a harmadik fél a személyes-, illetve egészségügyi adatait.

Arra az esetre, ha az érintett azt szeretné, hogy egészségügyi adatait megosszuk más egészségügyi szakemberrel vagy intézménnyel, külön hozzájárulási nyilatkozatban teheti meg, melyhez formanyomtatványt biztosítunk. 

IV.      PANASZOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

IV.1       A KEZELT ADATOK KÖRE, FORRÁSA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. rendelkezései szerint a betegjogok közé tartozik, hogy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy panasszal éljen a szolgáltatónál.

Amennyiben ilyenre kerül sor, a BiomTeam, mint egészségügyi szolgáltató köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. 

A panasz kivizsgálásának részletes szabályait belső szabályzatunk rögzíti.

IV.2     AMENNYIBEN BETEGÜNK PANASSZAL ÉL, AZ ADATKEZELÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK:

A kezelt adatok köre az érintettre vonatkozóan:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja és időtartama:

A panasz benyújtójának a panaszban megadott: 

– személyazonosító adatai, 

– egészségügyi adatai,

– kapcsolattartási adatai  

  (jellemzően: telefonszám,  

                       e-mail cím)

–      a panasz tárgyát képező eset körülményeinek kivizsgálása,

–      a panasz kezelése,

–      az érintett (panasz benyújtójának) tájékoztatása.

●    jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

●    időtartam: a panaszokat nyilván kell tartanunk, és azzal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizzük.

V.         ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

V.1         ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

V.2         BELSŐ SZABÁLYOZÁS

A BiomTeam belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, fizikai, és logikai védelmi intézkedésekkel /belépési azonosító, jelszó, fizikai védelmi intézkedések/ gondoskodik a megfelelő adatvédelemről. 

Az adatok tárolására szolgáló tárterület (CMX) oly módon került titkosításra, hogy a rajta tárolt adatokat kizárólag az operációs rendszeren keresztül, a rendszerbe azonosítás után belépve lehet elérni („a lemez szintű titkosítás”). Ennek következtében, a tárolóeszközön rögzített adatokhoz kizárólag az erre jogosultsággal rendelkező személy, a belépési azonosító és jelszó ismeretében férhet hozzá.

A BiomTeam az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen:

a)     a hozzáférés (rendelkezésre állás),

b)     az adatok változatlansága (integritása)

c)     a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

V.3         MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE:

A nyilvántartott személyazonosító- és egészségügyi adatokról, az egészségügyi dokumentációról a BiomTeam hiteles másolatot készít, ha ezt az adatbiztonság vagy a tárolt adatok fizikai védelme, illetve az Eü. törvényben előírt adatközlési kötelezettség szükségessé teszi. 

A hiteles másolat adattartalmára vonatkozóan az V.1. pontban foglalt rendelkezések az irányadók.

V.4         FELELŐS INTÉZMÉNYVEZETÉS

A BiomTeam szervezetén belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért a BiomTeam vezetője felelős. Az intézményvezető tevékenysége során:

a)    gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,

b)      ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,

c)    kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását,

d)    biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,

e)    tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést,

f)        kijelöli az adatvédelemi tisztviselőt,

g)    ellenőrzi az adatvédelemi tisztviselő tevékenységét,

h)    gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről.

VI.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

VI.1       AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintettek számára lehetővé kell tenni a vonatkozó jogszabályokban – így különösen a Tájékoztató II.1. 1 – 5. pontjaiban felsorolt jogszabályokban – biztosított jogoknak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. 

VI.1.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelem benyújtása:

Kell-e igazolnia az érintettnek a kérelme jogalapját?          nem szükséges igazolnia! 

Az adatvédelemhez kapcsolódó jogok a természetes

személyek alapjogai közé tartoznak.

Kell-e az érintettnek azonosítania önmagát?                      igen, szükséges! (az azonosíthatóság hiánya a 

kérelem megtagadásához vezet.)

Az azonosítás történhet: 

●      a kérelem személyes benyújtása (vagy az adat átvétele) esetén: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány bemutatásával /az igazolványról nem kérünk és nem készítünk másolatot!/;

●       a kérelem online benyújtása esetén a BiomTeam a kérelem teljesítését előkészíti, az adatot azonban csak az azonosítás elvégzése után adja át a kérelmezőnek. 

(kérjük, hogy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány másolatát ne küldje el a BiomTeam részére tekintettel arra, hogy a levélben vagy e-mailben történő okmány-küldés nem azonosítja az érintettet, viszont szükségtelen adatkezelést eredményez!) 

Kell-e az érintettnek hivatkoznia a kérelem tárgyát

képező adattal való kapcsolatára?                                   igen, szükséges! 

 Pontos és egyértelmű kapcsolatra hivatkozás nélkül

 a kérelem teljesítése megtagadható.

A kérelem benyújtásának helye és módja:              

●      a GutMed Kft. 1022 Budapest, Ribáry utca 5.. sz. postai címére küldött levél útján;

●      a BiomTeam info@biomteam.com e-mail címére küldött elektronikus üzenettel, 

●       személyesen, a BiomTeam vezetőjénél vagy adatvédelmi tisztviselőjénél a 1022 Budapest, Ribáry utca 5. alatt (a szóbeli kérelemről jegyzőkönyv kerül felvételre).

VI.1.2. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

Az érintett az alábbiakat kérelmezheti az Adatkezelőtől:

VI.1.2.1.  TÁJÉKOZTATÁSÁT a személyes adatai kezeléséről:  

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatáshoz való joga részben az Eütv. rendelkezésein, részben az adatvédelmi jogszabályok rendelkezésein alapul.

A tájékoztatáshoz való jog a betegjogok közé tartozik, mely alapján a beteg (érintett) jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

Az Eütv. alapján:

●      a betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon:

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és 

    kockázatairól,

d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,

f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

h) a további ellátásokról, valamint

i) a javasolt életmódról.

●      betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait;

●      a betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.

A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) által elektronikusan kezelt egészségügyi dokumentáció vonatkozásában az EESZT útján is gyakorolható.

A GDPR és az Infotv. alapján:


az Érintett tájékoztatása – a jelen Tájékoztatóban rögzítetteken túlmenően – kiterjed: 

●      az Érintettnek a BiomTeam által kezelt adataira, azok forrására;

●      amennyiben adatvédelmi incidens (így különösen: személyes adathoz jogosulatlan hozzáférés, személyes adat megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, megsemmisülése, vagy sérülése) történt, az esetben a tájékoztatás kiterjed az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről szóló tájékoztatásra is;

●      az érintett személyes adatainak továbbítása esetén: az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére. 

       Az adattovábbítás jellemző esetköreit a jelen Tájékoztató III.1.7. pontja sorolja fel.

       Ha a III.1.7. pontba tartozó esetkörökön túlmenően történik adattovábbítás, arról az érintettet tájékoztatni   

       kell.

Amennyiben adattovábbítás történik, arról a BiomTeam – az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából – adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett tájékoztatásra irányuló kérelme esetén, a BiomTeam indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az érintett kérelmének beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában köteles megadni a tájékoztatást (ha az érintett írásban kéri a tájékoztatást, a BiomTeam írásban köteles válaszolni).

A kérelem teljesítése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Megtagadható a kérelem teljesítése?                    igen, de kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben. 

A tájékoztatás megtagadása esetén a BiomTeam írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a BiomTeam tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Automatizált döntéshozatal kiterjed az Érintettre?               nem! 

Az egészségügyi adatok kezeléshez nem kapcsolódik automatizált döntéshozatal, azaz: nem kapcsolódik semmi olyan, az Érintettekre vonatkozó kategorizálás vagy bármely más döntési művelet, amely az Érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VI.1.2.2.  HOZZÁFÉRÉST a rá vonatkozó személyes adatokhoz:

Másolat igénylése az Adatkezelőtől:

a BiomTeam az érintett kérelmére – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályi korlátok keretei között – rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát. 

Az érintettnek joga van a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni.

VI.1.2.3.  az ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁT az alábbiak szerint:

Mit jelent az adatkezelés korlátozása?           a tárolt személyes adatok megjelölését jövőbeli kezelésük

                                                                        korlátozása céljából.

Lényege: az Érintett jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelő akadályozza meg az adatok törlését azzal, hogy az érintett által kért adatokat „zárolja”.

Milyen esetekben kérheti az érintett a korlátozást? (a GDPR szabályai szerint:) 

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b)    ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

b) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

c) ha az érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Hogyan teljesíti a kérelmet a BiomTeam?

Amennyiben a korlátozásra irányuló kérelem teljesíthető (a kérelmező egyértelműen meghatározta a kérelem tárgyát képezőadattal való kapcsolatát, és a kérelem teljesítése megtagadásának jogszabályban meghatározott oka sem áll fenn), a BiomTeam gondoskodik a korlátozás végrehajtásáról, és értesíti arról az érintettet az érintett által megadott elérhetőségeken (telefonszám, vagy e-mail-cím, vagy postacím).

Az érintett – amennyiben a kérelme megküldésekor vagy azt követően nem azonosította magát, az esetben az azonosítását követően – jogosult a kérelem tárgyát képező (korlátozásra került) adatokat másolatban vagy adathordozón átvenni az Adatkezelőtől, átvételi elismervény aláírása ellenében, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Amennyiben az érintett a korlátozásra irányuló igényének az Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított 180 (száznyolcvan) napon belül nem jelentkezik a BiomTeam-nál a korlátozás tárgyát képező adatok átvétele érdekében, a BiomTeam ezen határidőleteltét követően haladéktalanul megsemmisíti a korlátozás tárgyát képező adatokat.

Hogyan kap értesítést az Érintett a korlátozás feloldásáról?

A BiomTeam előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérése alapján korlátozták az adatkezelést) az adatkezelés korlátozásának feloldásáról (valamint – amennyiben azt az érintett igényli – a címzettekről, akiknek a BiomTeam köteles volt az adatot továbbítani).

Az érintett az értesítést az általa a korlátozásra irányuló kérelmében megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenetben, vagy megadott postai címére küldött levélben kapja meg az Adatkezelőtől.

További szabályok a korlátozással kapcsolatban:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik – azaz, a BiomTeam az érintett kérésére azonosítja és elkülönítetten kezeli (tárolja) a korlátozás tárgyát képező adatokat – az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben is:

–     ha a felügyleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli,

–     ha arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra az Adatkezelőt,

–     a BiomTeam döntése alapján, ha megítélése szerint az adatok törlése sértené az érintett, vagy a BiomTeam vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pld. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/).

VI.1.2.4.  Az érintett TILTAKOZHAT személyes adatának kezelése ellen:

az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelésre a BiomTeam vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésére hivatkozással kerül sor.

Megfelelő jogalappal történő tiltakozás esetén a BiomTeam csak abban az estben kezelheti tovább a személyes adatokat, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A BiomTeam a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező érintettet írásban tájékoztatja.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóval felhívja az érintettek figyelmét, hogy az egészségügyi adatok kezelésének esetköre jellemzően nem tartozik a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés körébe, tekintettel arra, hogy az egészségügyi adatokat az érintett tipikusan saját hozzájárulásával bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, s maga az adatkezelés a jogszabályi kötelezettségen alapuló /az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő/ adatkezelés körébe tartozik.

VI.1.2.5.  Az érintett kérheti a róla kezelt adatok TÖRLÉSÉT:

Az érintettet – a GDPR rendelkezései alapján – megilleti az a jog, hogy kérje az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatok törlését azokban az esetekben, ha:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

b)     az érintett visszavonja hozzájárulását és azadatkezelésnek nincs más jogalapja,

c)     az érintett tiltakozik adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)     a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

e)     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Fenti szabály azonban nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

Mint fentiekben jeleztük: az egészségügyi adatok (különleges adatok) egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából történő adatkezelése a kötelező adatkezelés körébe tartozik.  

VI.2       AZ ÉRINTETTEK JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:

VI.2.1. PANASZ ELŐTERJESZTÉSE:

Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

A BiomTeam ezen célból rendelkezésre álló e-mail címe és postacíme:

E-mail cím:       info@biomteam.com
Postacím
:         GutMed Kft. 1022 Budapest, Ribáry utca 5.

VI.2.2. HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:                     

Az érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a BiomTeam megsértette az érintett vonatkozásában az egészségügyi (és esetlegesen egyéb személyes-) adatai kezelésével kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeit. 

Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
telefonszáma: +36 (1) 391-1400, 
elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu      
honlapjának címe: http://naih.hu

VI.2.3. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:

Amennyiben az érintett nem ért egyet az Adatkezelőnek az érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a BiomTeam a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze azt a Társaságnak a Tájékoztató VI.2.1. pontjában megjelölt e-mail címén, vagy írásban a postai címünkre küldött levél formájában.

GutMed Kft.